Transport ADR — przewóz materiałów niebezpiecznych

Zorganizowanie transportu materiałów ADR jest nieco bardziej wymagające niż np. typowego przewozu neutralnych ładunków i nie każdy przewoźnik jest w stanie podjąć się takiego zadania. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Nasi pracownicy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a ich zaangażowanie pozwala skutecznie pomóc klientom w uniknięciu wielu trudności, które mogą pojawić się podczas przewozów. Dzięki naszym specjalistycznym umiejętnościom, możemy niezawodnie zarządzać różnorodnymi rodzajami ładunków i oferować kompleksową obsługę. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i nawiązania współpracy!

Podstawa prawna transportu ładunków niebezpiecznych

W 1957 roku w Genewie została podpisana międzynarodowa konwencja dotycząca przewozu drogowego towarów i ładunków niebezpiecznych, znana jako ADR. Ta umowa miała na celu uregulowanie wielu aspektów związanych z przewozem tego typu towarów, w tym klasyfikację ADR i przepisy bezpieczeństwa odnoszące się do takiego transportu. Co ważne, co 2 lata jest wydawana nowa wersja tej umowy (ustawa jest nowelizowana). Jest to spowodowane ciągłym postępem w przemyśle chemicznym, który wytwarza coraz to nowe rodzaje niebezpiecznych towarów. W związku z tym konieczne jest określenie nowych zasad i przepisów dotyczących bezpiecznego międzynarodowego transportu ADR.

Czym są towary niebezpieczne ADR?

W skrócie, towar niebezpieczny ADR to taki, który jest wymieniony i określony w konwencji. Są to towary, których fizyczne, chemiczne lub biologiczne właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi (zagrożenie dla zdrowia i życia) i/lub środowiska naturalnego (w tym flory i fauny). Do ładunków niebezpiecznych zalicza się wszelkie materiały i przedmioty, których transport jest zabroniony lub dopuszczony jedynie w ściśle określonych warunkach.

Co to jest transport ADR? Ze względu na szczegółowe normy i regulacje, transport ADR (ładunków niebezpiecznych) jest jednym z trudniejszych w zorganizowaniu. Po pierwsze, pojazd, którym przewożone są niebezpieczne substancje, musi być odpowiednio oznakowany – umieszczony na nim symbol odpowiada klasie materiału według konwencji ADR. Po drugie, kierowca musi posiadać specjalistyczne wyposażenie, które umożliwi mu zabezpieczenie miejsca ewentualnego wypadku, a także być odpowiednio przeszkolony.

Podział towarów na klasy ADR

Wszystkie produkty i potencjalne zagrożenia związane z przewozem ładunków niebezpiecznych muszą być zaklasyfikowane zgodnie z procedurami opisanymi w umowie ADR. Przede wszystkim każdy niebezpieczny towar musi posiadać unikalny, czterocyfrowy numer UN. Wszystkie towary objęte przepisami ADR muszą być oznakowane odpowiednimi etykietami, numerami oraz nazwami w celu łatwiejszej identyfikacji, oraz być pakowane w specjalnie certyfikowane opakowania, które zapewnią bezpieczny transport.

Konwencja ADR wyróżnia 9 klas materiałów niebezpiecznych (pod względem stwarzanego niebezpieczeństwa):

 • 1. materiały i przedmioty wybuchowe,
 • 2. gazy,
 • 3. materiały ciekłe zapalne,
 • 4.1 materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone,
 • 4.2 materiały samozapalne,
 • 4.3 materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne,
 • 5.1 materiały utleniające,
 • 5.2 nadtlenki organiczne,
 • 6.1 materiały trujące,
 • 6.2 materiały zakaźne,
 • 7. materiały promieniotwórcze,
 • 8. materiały żrące,
 • 9. różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Ponadto konwencja reguluje m.in. wymagania dotyczące pojazdów służących do przewozu ładunków niebezpiecznych, niezbędnej dokumentacji czy osób uczestniczących w przewozie.

Kto może być kierowcą ładunków ADR?

Do przewozu towarów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ADR kierowca musi spełnić następujące wymagania:

 • powinien mieć ukończone 21 lat (nie dotyczy kierowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zdobywają odpowiednie umiejętności podczas szkolenia wojskowego);
 • ukończyć kurs ADR i pomyślnie zdać egzamin, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 roku;
 • posiadać ważne zaświadczenie ADR, które jest obowiązujące przez 5 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat.

Co ważne, w przypadku podwójnej obsady pojazdu, obaj kierowcy muszą posiadać uprawnienia ADR, nawet jeśli tylko jeden z nich będzie prowadził pojazd przez całą trasę.

Kierowca przewożący niebezpieczny towar musi być również wyposażony w odpowiedni ekwipunek, który obejmuje m.in.: dwie gaśnice, przynajmniej jeden klin do zabezpieczenia pojazdu podczas postoju na powierzchni pochyłej, dwa stojące znaki ostrzegawcze zasilane niezależnie od instalacji elektrycznej pojazdu (trójkąty, pachołki odblaskowe lub lampy błyskowe o świetle barwy pomarańczowej), kamizelkę ostrzegawczą, rękawice, latarkę bez powierzchni metalowych oraz okulary ochronne (dla każdego członka załogi).

Dodatkowo w zależności od klasy materiałów ADR, mogą być wymagane dodatkowe elementy wyposażenia m.in. płyn do płukania oczu, maska ucieczkowa, łopata, osłona otworów kanalizacyjnych oraz pojemnik do zbierania pozostałości.

Dokumenty niezbędne w transporcie towarów niebezpiecznych

Podczas przewozu ładunków niebezpiecznych, kierowca musi bez wyjątku posiadać w kabinie pojazdu:

 • dokument przewozowy zawierający informacje odnoszące się do przewożonych towarów;
 • instrukcję pisemną dla kierowcy, która zawiera wskazówki dotyczące postępowania w przypadku wypadku lub awarii;
 • świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu określonych towarów ADR (obejmuje przede wszystkim cystern lub pojazdów przewożących materiały wybuchowe);
 • zezwolenie na przewóz niektórych towarów o właściwościach wybuchowych (jeśli odnosi się do danej sytuacji);
 • prawo jazdy odpowiedniej kategorii ADR, które jest wymagane do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Warto podkreślić, że za bezpieczeństwo i prawidłowy przewóz odpowiedzialni są wspólnie wszyscy zaangażowani w proces transportu materiałów niebezpiecznych ADR (nadawcy, przewoźnicy kierowcy oraz odbiorcy) to jednak na kierowcach ciąży największa odpowiedzialność.

To właśnie kierowca ma obowiązek upewnić się, że nadawca dostarczył niezbędne dokumenty dotyczące przesyłki oraz że pojazd, którym będzie przewoził towary, jest odpowiednio oznakowany. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy nadawca nie dostarczył pełnych informacji odnośnie przesyłki. Dlatego osoba wysyłająca towar powinna być dobrze zaznajomiona z przepisami ADR i w przypadku przewozu tego typu materiałów powinna powierzyć tę odpowiedzialność firmie spedycyjnej, która będzie spełniała wszystkie wymagania bezpieczeństwa.

Pojazd – podstawowe wymagania pod kątem przewozów ADR

Najczęściej transport materiałów ADR odbywa się za pomocą kilku rodzajów pojazdów (w przesyłkach lub luzem):

 • ciężarówki z naczepami typu firanka lub plandeka, które zapewniają ochronę ładunku przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i dostępem osób postronnych;
 • cysterny, które są specjalnymi pojemnikami, spełniającymi rygorystyczne standardy bezpieczeństwa, zaprojektowanymi do przewozu ciekłych lub gazowych substancji niebezpiecznych;
 • kontenery, które są metalowymi, szczelnymi jednostkami transportowymi, często stosowanymi w międzynarodowym przewozie różnych rodzajów materiałów niebezpiecznych.

Niezależnie od rodzaju każdy pojazd przewożący ładunki ADR musi być odpowiednio oznakowany. Na przedniej i tylnej części pojazdu znajdują się tablice barwy pomarańczowej, które mają na celu zwrócenie uwagi innych uczestników ruchu na fakt, że przewożone są niebezpieczne substancje. Dodatkowo, cysterny i pojazdy przewożące materiały wybuchowe przechodzą specjalne badania w Urzędzie Dozoru Transportowego i stacjach kontroli pojazdów. Po przejściu tych kontroli, są dopuszczone do przewozu tego typu towarów, co zapewnia, że spełniają wszystkie wymagane standardy bezpieczeństwa.

Przewożenie towaru ADR bez wymaganych uprawnień

W ustawie o transporcie towarów niebezpiecznych określone są kary za naruszenia przepisów ADR. Te sankcje finansowe mogą być nałożone w przypadku nieprzestrzegania różnych zasad związanych z tego typu przewozem. Warto przytoczyć fakt, że kierowca przewożący takie towary może zostać ukarany za nieprawidłową dokumentację, złamanie przepisów dotyczących sposobu przewozu, naruszenia związane ze środkami transportu czy opakowaniem. Brak wymaganego zaświadczenia ADR to kara w wysokości 2000 zł. Natomiast braku wymaganego świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu to nawet 6000 zł.

Te kary mają na celu egzekwowanie przepisów ADR i utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa podczas transportu tego typu. Poprzez nałożenie sankcji finansowych za naruszenia, stawia się nacisk na przestrzeganie przepisów, co pozytywnie wpływa na ochronę ludzi, środowiska oraz zapobieganie potencjalnym zagrożeniom związanym z przewozem substancji niebezpiecznych.

Transport ADR w naszej ofercie

Zajmujemy się kompleksową organizacją transportu ADR – zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Dysponujemy samochodami o ładowności od 1 do 24 t, dostosowanymi do przewozu ładunków niebezpiecznych (ADR). Zapewnimy pojazd odpowiedni do specyfiki Twojego ładunku. Nasza oferta transportu ADR skierowana jest wyłącznie do firm. Nie zajmujemy się transportem ładunków niebezpiecznych klasy 1 oraz klasy 7. Jeżeli potrzebujesz transportu, jesteśmy do Twojej dyspozycji.